2-Chloro-5-trifluoromethyl-benzenesulfonamide 779-71-5  
2-Chloro-6-fluorobromobenzene   
2-Chloro-N-(3-cyano-4-(methylsulfanyl)phenyl)-4,5-difluorobenzenecarboxamide   
2-Chloro-N-(3-cyano-4-(methylsulfonyl)phenyl)-4,5-difluorobenzenecarboxamide   
2-Ethoxy-4-fluoro-1-nitrobenzene 28987-44-2  
2-Fluoro-1,3,5-trimethylbenzene 392-69-8  
2-Fluoro-1,4-dimethylbenzene   
2-Fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride 518070-29-6  
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride   
2-Fluoro-5-methyl-4-nitrobromobenzene   
2-Fluoro-5-methylbenzenesulfonyl chloride 870704-14-6  
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulfonyl chloride   
2-Fluorobenzenesulfonamide 30058-40-3  
2-Fluorobenzenesulfonyl chloride 2905-21-7  
2-Fluoro-n-(1-(5-methyl-1H-1,3-benzimidazol-2-yl)ethyl)benzenecarboxamide   
2-Fluoronitrobenzene 1493-27-2  
2-Fluoro-NĄŻ-methyl-NĄŻ-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)benzenecarbohydrazide   
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)bromobenzene 66902-83-6  
2-Methyl-3-(trifluoromethylthio)chlorobenzene   
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)bromobenzene 261951-96-6  
2-Methyl-4-(trifluoromethylthio)chlorobenzene   
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 66417-30-9  
2-Nitro-1-(2-pyridylthio)-4-(trifluoromethyl)benzene 389084-12-2  
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride 837-95-6  
2-Nitro-4-(trifluoromethylsulfonyl)chlorobenzene 1550-27-2  
2-Nitro-benzenesulfonyl fluoride 433-98-7  
3-(((4-Chlorophenyl)sulfonyl)methyl)-NĄŻ-(1-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4-piperidinylidene)-4-nitrobenzenecarbohydrazide   
3-(1-(4-Methylbenzoyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)propyl 4-methylbenzenecarboxylate   
3-(3-Fluorobenzyloxy)bromobenzene   
3-(4-Fluorobenzyloxy)bromobenzene   
3-(Acetylamino)phenyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonate   
3-(Difluoromethoxy)-2-nitro-bromobenzene   
3-(Difluoromethoxy)-2-nitro-chlorobenzene   
3-(Difluoromethoxy)bromobenzene 262587-05-3  
3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene 22236-07-3  
3-(Pentafluorosulfur)-nitrobenzene 2613-26-5  
3-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride 220227-84-9  
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide 672-58-2  
3-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride 777-44-6  
3-(Trifluoromethyl)-N-(3-(trifluoromethyl)benzyl)benzenecarboxamide   
3,4-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene 1978-20-7  
3,4-Dichloro-N-(3-cyano-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfanyl)phenyl)benzenecarboxamide   
3,4-Dichloro-N-(3-cyano-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfinyl)phenyl)benzenecarboxamide   
3,4-Dichlorophenyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonate   
3,4-Difluoro-2-methylbromobenzene   
3,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 240122-25-2  
3,5-Bis(trifluoromethyl)-2-chloro-nitrobenzene 654-55-7  
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloronitrobenzene 2375-97-5  
3,5-Di(trifluoromethyl)benzene-1-carbothioamide 317319-15-6  
3,5-Dibromo(trifluoromethoxy)benzene 207226-31-1  
3,5-Dichloro-N-(3-(trifluoromethyl)benzyl)benzenecarboxamide   
3,5-Difluoro-4-bromo-1-iodobenzene 155906-10-8  
3,6-Bis(trifluoromethyl)-1,2-dichlorobenzene   
3-Amino-4-chlorobenzenesulfonyl fluoride 368-72-9  
3-Aminobenzenesulfonyl fluoride hydrochloride 3887-48-7  
3-Bromo-4,6-dinitrofluorobenzene 400-91-9  
3-Chloro-4-fluorobenzene-1-carbothioamide 130560-97-3  
3-Chloro-5-fluoro-2-methylbenzene sulfonamide 306937-31-5  
3-Chloro-5-fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride 306937-30-4  
3-Chloro-N-(3-cyano-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfanyl)phenyl)benzenecarboxamide   
3-Chloro-N-(3-cyano-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)phenyl)benzenecarboxamide   
3-Chloro-N-2-(2-([3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino)ethyl)-1,2-benzenediamine   
3-Ethyl-4-nitro(trifluoromethoxy)benzene   
3-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride   
3-Fluoro-4-methylbenzene-1-carbothioamide 175277-87-9  
3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride 90260-13-2  
3-Fluoro-4-nitrobenzenecarbaldehyde   
3-Fluoro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride 86156-93-6  
3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene 454-73-9  
3-Fluoro-6-nitro-1,2-dimethylbenzene 1736-87-4  
3-Fluorobenzenesulfonamide 1524-40-9  
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride 701-27-9  
3-Fluorobenzyloxybenzene 72216-35-4  
3-Iodo-4-fluorobromobenzene 116272-41-4  
3-Nitro-4-((3-(trifluoromethyl)benzyl)sulfanyl)benzenecarbaldehydeo-(2,4-dichlorobenzyl)oxime   
3-Nitro-4-((3-(trifluoromethyl)benzyl)sulfanyl)benzenecarbaldehydeo-(2,6-dichlorobenzyl)oxime   
3-Nitro-4-((3-(trifluoromethyl)benzyl)sulfanyl)benzenecarbaldehydeo-(3,4-dichlorobenzyl)oxime   
3-Nitro-4-((3-(trifluoromethyl)benzyl)sulfanyl)benzenecarbaldehydeo-methyloxime   
3-Nitro-4-((3-(trifluoromethyl)benzyl)sulfanyl)benzenecarbaldehydeoxime   
3-Nitro-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfanyl)benzenecarbaldehydeo-(2,6-dichlorobenzyl)oxime   
3-Nitro-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfanyl)benzenecarbaldehydeo-(3,4-dichlorobenzyl)oxime   
3-Nitro-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfanyl)benzenecarbaldehydeo-methyloxime   
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzenephenylsulfide   
3-Nitrobenzenecarbaldehyde N-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)hydrazone   
3-Tetrafluoroethoxynitrobenzene 1644-21-9  
4-(((3-(Trifluoromethyl)phenyl)imino)methyl)phenyl 4-chlorobenzenesulfonate   
4-((3-(Trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)oxy)benzenecarbonitrile   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(2,3,4,5,6-perfluorophenyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(2,3-dimethylphenyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(3-(dimethylamino)propyl)benzenesulfonamide   
4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(3,5-dimethylphenyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(3-methoxypropyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(3-pyridinylmethyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-n-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(4-isopropylphenyl)benzenesulfonamide   
4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-isopropylbenzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-phenylbenzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-propylbenzenesulfonamide   
4-([3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy)benzenesulfonyl chloride   
4-(1,3-Dithian-2-yl)phenyl 4-fluorobenzenesulfonate   
4-(2-(4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylic acid   
4-(2,4-Difluorophenoxy)-NĄŻ-hydroxy-3-nitrobenzenecarboximidamide 263015-56-1  
4-(2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulfonoyl chloride   
4-(2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)-N-(2-pyridinylmethyl)benzenesulfonamide   
4-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)bromobenzene 471246-90-9  
4-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)fluorobenzene   
4-(2ĄŻ-Nitropropen-1ĄŻ-yl)trifluoromethoxybenzene   
4-(3-(2-Thienyl)acryloyl)phenyl 4-fluorobenzenesulfonate   
4-(3-(3-Chlorophenyl)acryloyl)phenyl 2-fluorobenzenecarboxylate   
4-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulfonamide   
4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)-N-(3-(methylthio)phenyl)benzenesulfonamide   
4-(3-Oxo-3-phenyl-1-propenyl)phenyl 4-fluorobenzenesulfonate   
4-(3-Oxo-3-phenylprop-1-enyl)phenyl 4-fluorobenzene-1-sulfonate   
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluorobenzene 214360-58-4  
4-(4-Fluorobenzyloxy)chlorobenzene   
4-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbonitrile 215589-24-5  
4-(Acetylamino)phenyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonate   
4-(Difluoromethoxy)benzenesulfonamide 874781-09-6  
4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene 1544-86-1  
4-(Difluoromethylsulfonyl)chlorobenzene 2488-53-1  
4-(Difluoromethylsulfonyl)nitrobenzene 24906-74-9  
4-(Difluoromethylthio)chlorobenzene 2488-66-6  
4-(Difluoromethylthio)nitrobenzene 24933-57-1  
4-(Heptafluoropropylsulfonyl)chlorobenzene 65338-06-9  
4-(Heptafluoropropylthio)chlorobenzene 65538-03-6  
4-(Tert-butyl)-N-(4-(4-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)phenyl)benzenesulfonamide   
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diamine   
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide 1513-45-7  
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 94108-56-2  
4-(Trifluoromethoxy)ethylaminobenzene 175278-20-3  
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide 830-43-3  
4-(Trifluoromethylsulfinyl)chlorobenzene 708-66-7  
4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzene-1,2-diamine 2315-16-0  
4-(Trifluoromethylsulfonyl)chlobenzene 383-11-9  
4-(Trifluoromethylsulfonyl)nitrobenzene 432-87-1  
4-(Trifluoromethylthio)benzene-1-sulfonyl fluoride   
4,4ĄŻ-(bromomethylene)bis(fluorobenzene)   
4,5-Difluoro-2-methylbromobenzene 875664-38-3  
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-NĄŻ-hydroxybenzenecarboximidamide 261965-35-9  
4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylic acid 405-85-6  
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarboxaldehyde   
4-[(Difluoromethyl)sulfonyl]benzenesulfonyl chloride   
4-[[(Trifluoromethyl)sulfonyl]oxy]-1,3-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester 377082-05-8  
4-[3-(3-Chlorophenyl)acryloyl]phenyl 4-fluorobenzene-1-sulfonate   
4-[5-(4-Bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide 845674-84-2  
4-[5-(4-Nitrophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide   
4-Amino-2,3-difluorobenzene acetic acid ethyl ester 317356-85-7  
4-Amino-3-chlorobenzenesulfonyl fluoride 1996-51-6  
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 221040-07-9  
4-Bromo-1-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)benzene   
4-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 883546-16-5  
4-Bromo-1-ethynyl-2-fluoro-benzene 302912-33-0  
4-Bromo-1-fluoro-2-(methoxymethyl)benzene 337535-43-0  
4-Bromo-2-methyl-(trifluoromethoxy)benzene 887268-26-0  
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulfonyl chloride 518057-63-1  
4-Bromodifluoromethyl-1-difluoromethylbenzene 2250-36-4  
4-Bromofluorobenzene 460-00-4  
4-Bromo-NĄŻ-methyl-NĄŻ-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)benzenesulfonohydrazide   
4-Chloro-(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 2010-63-1  
4-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene 116272-42-5  
4-Chloro-1-fluoro-2-isocyanatobenzene   
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulfonyl chloride 286932-78-3  
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl fluoride   
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 32333-53-2  
4-Chlorobenzenecarbaldehyde N-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)hydrazone   
4-Chloromethylbenzenesulfonylfluoride 455-21-0  
4-Chloro-N-(2-((2-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)amino)ethyl)amino)phenyl)benzenesulfonamide   
4-Chloro-N-(2-(4-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)-5-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulfonamide   
4-Chloro-N-(2-(4-fluoroanilino)-2-oxoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide   
4-Chloro-NĄŻ-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)benzenecarbohydrazide   
4-Chloro-N-(3-chloro-4-(2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)benzenesulfonamide   
4-Chloro-NĄŻ-(imino(4-methoxy-6-oxo-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,6-dihydro-3-pyridazinyl)methyl)benzenecarbohydrazide   
4-Chloro-N-1-(2-([3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino)ethyl)-1,2-benzenediamine   
4-Chloro-NĄŻ-methyl-NĄŻ-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)benzenesulfonohydrazide   
4-Chlorophenyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonate   
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide   
4-Cyanophenyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonate   
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 28987-48-6  
4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene 448-19-1  
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulfonyl)benzene 828270-62-8  
4-Fluoro-2-methyl-benzenesulfonamide 489-17-8  
4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride 7079-48-3  
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride 1682-10-6  
4-Fluoro-3-cyanobenzenesulfonyl chloride 351003-23-1  
4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine 485832-95-9  
4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride   
4-Fluoro-3-nitro-benzenesulfonyl fluoride 500585-16-0  
4-Fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 113269-06-0  
4-Fluorobenzenecarbaldehyde N-(4-(2-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)amino)ethyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazin-2-yl)hydrazone   
4-Fluorobenzenesulfinic acid sodium salt 824-80-6  
4-Fluorobenzenesulfonyl fluoride 368-85-4  
4-Fluoro-gamma-oxo-benzenepentanoic acid 149437-76-3  
4-Fluoroisopropylbenzene 403-39-4  
4-Fluoro-n-(2-methyl-1-(5-methyl-1H-1,3-benzimidazol-2-yl)propyl)benzenecarboxamide   
4-Fluoro-N-(3-thioxo-3H-1,2,4-dithiazol-5-yl)benzenecarboxamide   
4-Fluoro-NĄŻ-hydroxybenzenecarboximidamide 69113-32-2  
4-Fluoropentylbenzene 28593-14-8  
4-Methoxybenzenecarbaldehyde N-(4-(2-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)amino)ethyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazin-2-yl)hydrazone   
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 459-64-3  
4-Methoxy-NĄŻ-methyl-NĄŻ-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)benzenecarbohydrazide   
4-Methoxy-NĄŻ-methyl-NĄŻ-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)benzenesulfonohydrazide   
4-Methoxyphenyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonate   
4-Methylbenzenecarbaldehyde N-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)hydrazone   
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride 39234-83-8  
4-Nitrobenzenediazonium hexafluorophosphate 1514-52-9  
4-Nitrobenzenesiazonium tetrafluoroborate 456-27-9  
4-Nitrobenzenesulfonyl fluoride 349-96-2  
4-Nitrophenyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonate   
4-Phenoxyphenyl 3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonate   
4-Tetrafluoroethoxynitrobenzene 28202-32-6  
4-Trifluoroacetamido-2-chlorofluorobenzene   
4-Trifluoromethylthiobenzene-1,2-diamine 370-46-7  
5-(((4-((4-Fluorobenzyl)oxy)phenyl)methylene)amino)-2-methylbenzenecarbonitrile   
5-Amino-1-bromo-3-fluorobenzene 7087-65-2  
3-Tetrafluoroethoxynitrobenzene 1644-21-9  
4-(((3-(Trifluoromethyl)phenyl)imino)methyl)phenyl 4-chlorobenzenesulfonate   
4-((3-(Trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)oxy)benzenecarbonitrile   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(2,3,4,5,6-perfluorophenyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(2,3-dimethylphenyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(3-(dimethylamino)propyl)benzenesulfonamide   
4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(3,5-dimethylphenyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(3-methoxypropyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(3-pyridinylmethyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-n-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(4-isopropylphenyl)benzenesulfonamide   
4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(4-methoxyphenyl)benzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-isopropylbenzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-phenylbenzenesulfonamide   
4-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-propylbenzenesulfonamide   
4-([3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy)benzenesulfonyl chloride   
4-(1,3-Dithian-2-yl)phenyl 4-fluorobenzenesulfonate   
4-(2-(4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)benzenecarboxylic acid   
4-(2,4-Difluorophenoxy)-NĄŻ-hydroxy-3-nitrobenzenecarboximidamide 263015-56-1  
4-(2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzenesulfonoyl chloride   
4-(2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)-N-(2-pyridinylmethyl)benzenesulfonamide   
4-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)bromobenzene 471246-90-9  
4-(2-Bromo-1,1-difluoroethyl)fluorobenzene   
4-(2ĄŻ-Nitropropen-1ĄŻ-yl)trifluoromethoxybenzene   
4-(3-(2-Thienyl)acryloyl)phenyl 4-fluorobenzenesulfonate   
4-(3-(3-Chlorophenyl)acryloyl)phenyl 2-fluorobenzenecarboxylate   
4-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)-N-(2,4-difluorophenyl)benzenesulfonamide   
4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)-N-(3-(methylthio)phenyl)benzenesulfonamide   
4-(3-Oxo-3-phenyl-1-propenyl)phenyl 4-fluorobenzenesulfonate   
4-(3-Oxo-3-phenylprop-1-enyl)phenyl 4-fluorobenzene-1-sulfonate   
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluorobenzene 214360-58-4  
4-(4-Fluorobenzyloxy)chlorobenzene   
4-(4-Fluorophenoxy)benzenecarbonitrile 215589-24-5  
4-(Acetylamino)phenyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonate   
4-(Difluoromethoxy)benzenesulfonamide 874781-09-6  
4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene 1544-86-1  
4-(Difluoromethylsulfonyl)chlorobenzene 2488-53-1  
4-(Difluoromethylsulfonyl)nitrobenzene 24906-74-9  
4-(Difluoromethylthio)chlorobenzene 2488-66-6  
4-(Difluoromethylthio)nitrobenzene 24933-57-1  
4-(Heptafluoropropylsulfonyl)chlorobenzene 65338-06-9  
4-(Heptafluoropropylthio)chlorobenzene 65538-03-6  
4-(Tert-butyl)-N-(4-(4-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)phenyl)benzenesulfonamide   
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,3-diamine   
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonamide 1513-45-7  
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 94108-56-2  
4-(Trifluoromethoxy)ethylaminobenzene 175278-20-3  
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide 830-43-3  
4-(Trifluoromethylsulfinyl)chlorobenzene 708-66-7  
4-(Trifluoromethylsulfonyl)benzene-1,2-diamine 2315-16-0  
4-(Trifluoromethylsulfonyl)chlobenzene 383-11-9  
4-(Trifluoromethylsulfonyl)nitrobenzene 432-87-1  
4-(Trifluoromethylthio)benzene-1-sulfonyl fluoride   
4,4ĄŻ-(bromomethylene)bis(fluorobenzene)   
4,5-Difluoro-2-methylbromobenzene 875664-38-3  
4-[(2-Fluorobenzyl)oxy]-NĄŻ-hydroxybenzenecarboximidamide 261965-35-9  
4-[(3-Fluorobenzyl)oxy]benzenecarboxylic acid 405-85-6  
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarboxaldehyde   
4-[(Difluoromethyl)sulfonyl]benzenesulfonyl chloride   
4-[[(Trifluoromethyl)sulfonyl]oxy]-1,3-benzenedicarboxylic acid dimethyl ester 377082-05-8  
4-[3-(3-Chlorophenyl)acryloyl]phenyl 4-fluorobenzene-1-sulfonate   
4-[5-(4-Bromophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide 845674-84-2  
4-[5-(4-Nitrophenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide   
4-Amino-2,3-difluorobenzene acetic acid ethyl ester 317356-85-7  
4-Amino-3-chlorobenzenesulfonyl fluoride 1996-51-6  
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 221040-07-9  
4-Bromo-1-(trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)benzene   
4-Bromo-1-chloro-3,5-difluorobenzene 883546-16-5  
4-Bromo-1-ethynyl-2-fluoro-benzene 302912-33-0  
4-Bromo-1-fluoro-2-(methoxymethyl)benzene 337535-43-0  
4-Bromo-2-methyl-(trifluoromethoxy)benzene 887268-26-0  
4-Bromo-3,5-difluorobenzenesulfonyl chloride 518057-63-1  
4-Bromodifluoromethyl-1-difluoromethylbenzene 2250-36-4  
4-Bromofluorobenzene 460-00-4  
4-Bromo-NĄŻ-methyl-NĄŻ-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)benzenesulfonohydrazide   
4-Chloro-(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene 2010-63-1  
4-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene 116272-42-5  
4-Chloro-1-fluoro-2-isocyanatobenzene   
4-Chloro-2,5-difluorobenzenesulfonyl chloride 286932-78-3  
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl fluoride   
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 32333-53-2  
4-Chlorobenzenecarbaldehyde N-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)hydrazone   
4-Chloromethylbenzenesulfonylfluoride 455-21-0  
4-Chloro-N-(2-((2-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)amino)ethyl)amino)phenyl)benzenesulfonamide   
4-Chloro-N-(2-(4-(3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)-5-(trifluoromethyl)phenyl)benzenesulfonamide   
4-Chloro-N-(2-(4-fluoroanilino)-2-oxoethyl)-N-(2-hydroxyethyl)benzenecarboxamide   
4-Chloro-NĄŻ-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)benzenecarbohydrazide   
4-Chloro-N-(3-chloro-4-(2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)benzenesulfonamide   
4-Chloro-NĄŻ-(imino(4-methoxy-6-oxo-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,6-dihydro-3-pyridazinyl)methyl)benzenecarbohydrazide   
4-Chloro-N-1-(2-([3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino)ethyl)-1,2-benzenediamine   
4-Chloro-NĄŻ-methyl-NĄŻ-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)benzenesulfonohydrazide   
4-Chlorophenyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonate   
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide   
4-Cyanophenyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonate   
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 28987-48-6  
4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene 448-19-1  
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulfonyl)benzene 828270-62-8  
4-Fluoro-2-methyl-benzenesulfonamide 489-17-8  
4-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride 7079-48-3  
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride 1682-10-6  
4-Fluoro-3-cyanobenzenesulfonyl chloride 351003-23-1  
4-Fluoro-3-methylbenzene-1,2-diamine 485832-95-9  
4-Fluoro-3-methylbenzenesulfonyl chloride   
4-Fluoro-3-nitro-benzenesulfonyl fluoride 500585-16-0  
4-Fluoro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 113269-06-0  
4-Fluorobenzenecarbaldehyde N-(4-(2-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)amino)ethyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazin-2-yl)hydrazone   
4-Fluorobenzenesulfinic acid sodium salt 824-80-6  
4-Fluorobenzenesulfonyl fluoride 368-85-4  
4-Fluoro-gamma-oxo-benzenepentanoic acid 149437-76-3  
4-Fluoroisopropylbenzene 403-39-4  
4-Fluoro-n-(2-methyl-1-(5-methyl-1H-1,3-benzimidazol-2-yl)propyl)benzenecarboxamide   
4-Fluoro-N-(3-thioxo-3H-1,2,4-dithiazol-5-yl)benzenecarboxamide   
4-Fluoro-NĄŻ-hydroxybenzenecarboximidamide 69113-32-2  
4-Fluoropentylbenzene 28593-14-8  
4-Methoxybenzenecarbaldehyde N-(4-(2-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)amino)ethyl)-3-oxo-3,4-dihydropyrido[2,3-b]pyrazin-2-yl)hydrazone   
4-Methoxybenzenediazonium tetrafluoroborate 459-64-3  
4-Methoxy-NĄŻ-methyl-NĄŻ-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)benzenecarbohydrazide   
4-Methoxy-NĄŻ-methyl-NĄŻ-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)benzenesulfonohydrazide   
4-Methoxyphenyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonate   
4-Methylbenzenecarbaldehyde N-(2-(trifluoromethyl)-4-quinazolinyl)hydrazone   
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride 39234-83-8  
4-Nitrobenzenediazonium hexafluorophosphate 1514-52-9  
4-Nitrobenzenesiazonium tetrafluoroborate 456-27-9  
4-Nitrobenzenesulfonyl fluoride 349-96-2  
4-Nitrophenyl 4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonate   
4-Phenoxyphenyl 3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonate   
4-Tetrafluoroethoxynitrobenzene 28202-32-6  
4-Trifluoroacetamido-2-chlorofluorobenzene   
4-Trifluoromethylthiobenzene-1,2-diamine 370-46-7  
5-(((4-((4-Fluorobenzyl)oxy)phenyl)methylene)amino)-2-methylbenzenecarbonitrile   
5-Amino-1-bromo-3-fluorobenzene 7087-65-2  
5-Bromo-2-(aminomethyl)-1,3-difluorobenzene 175589-02-3  
5-Chloro-2-fluoro-1-(difluoromethyl)benzene 63878-72-8  
5-Cyano-2-methylbenzenesulfonyl fluoride   
5-Fluoro-1,2,3-tribromobenzene 576-82-9  
5-Fluoro-1,3-dihydroxymethylbenzene 19254-86-5  
5-Fluoro-2-(4-fluorobenzoyl)benzenecarboxylic acid   
5-Fluoro-2-methylbenzenesulfonyl chloride 445-05-6  
5-Methyl-2-(trifluoromethylthio)chlorobenzene   
5-Nitro-2-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfanyl)benzenecarbonitrile   
6-Amino-2,3-difluorobenzeneethanol 145689-33-4  
6-Bromo-1-fluoro-2,4-dimethylbenzene 344-16-1  
6-Bromo-2,3-difluorobenzeneethanol 651326-72-6  
Benzenephosphonic acid ethyl ester fluoride 703-06-0  
Benzenesulfonyl fluoride 368-43-4  
beta-Amino-2,4-difluorobenzenepropanol 831191-83-4  
Chloro-3-fluoro-2-(1,3-dioxolan-2-ylmethyl)benzene   
Decafluoroallylbenzene 67899-41-6  
Ethyl 4-(((4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)phenyl)sulfanyl)amino)benzenecarboxylate   
Fluorene-2-azo-2ĄŻ-methyl-4ĄŻ-hydroxybenzene 97993-15-2  
Fluorobenzene 462-06-6  
Iodopentafluorobenzene 827-15-6  
m-Acetyl benzene sulfonyl fluoride 709-60-4  
Methyl 2-(((1-(3,4-difluorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinyl)carbonyl)benzenecarboxylate   
Methyl 2-(((4-fluorophenyl)sulfonyl)oxy)-5-iodobenzenecarboxylate   
Methyl 2-(((5-chloro-2-oxo-1-(4-(trifluoromethyl)benzyl)-1,2-dihydro-3-pyridinyl)carbonyl)amino)benzenecarboxylate   
Methyl 2-((2-cyano-4-(trifluoromethyl)phenyl)sulfanyl)benzenecarboxylate   
Methyl 2-benzenesulfonylimino-3,3,3-trifluoropropionate 107651-35-4  
Methyl 2-chloro-4-fluorobenzenecarboxylate 85953-29-3  
Methyl 2-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate   
Methyl 3-(((4-fluorophenyl)sulfonyl)oxy)-4-nitrobenzenecarboxylate   
Methyl 3-((2-fluorobenzoyl)oxy)-4-nitrobenzenecarboxylate   
Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate   
Methyl 4-(((1-methyl-6-oxo-4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydro-2-pyrimidinyl)sulfanyl)methyl)benzenecarboxylate   
Methyl 4-((3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinyl)oxy)benzenecarboxylate   
Methyl 4-([3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy)benzenecarboxylate 7382-40-3  
Methyl pentafluorobenzene 771-56-2  
N-(((Cyclohexylamino)carbonyl)oxy)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarboxamide   
N-(((Ethylamino)carbonyl)oxy)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarboxamide   
N-((1H-1,3-Benzimidazol-2-yl)methyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-((2-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)hydrazino)methylene)benzenesulfonamide   
N-((2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-yliden)methyl)-2,6-difluorobenzenecarboxamide   
N-((2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-yliden)methyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-((2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-yliden)methyl)-4-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-((2,2-Dimethyl-4,6-dioxo-1,3-dioxan-5-yliden)methyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-((2,4-Dichlorobenzoyl)oxy)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarboxamide   
N-((2,4-Dichlorobenzyl)oxy)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarboxamide   
N-((2,6-Difluorobenzoyl)oxy)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarboxamide   
N-((3,4-Dichlorobenzoyl)oxy)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarboxamide   
N-((3,4-Dichlorobenzyl)oxy)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarboxamide   
N-((4-Fluorobenzoyl)oxy)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarboxamide   
N-((5,6-Dimethyl-1H-1,3-benzimidazol-2-yl)methyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-((Anilinocarbonyl)oxy)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarboxamide   
N-(1-(1H-1,3-Benzimidazol-2-yl)-2-methylpropyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(1-(1H-1,3-Benzimidazol-2-yl)-2-phenylethyl)-2-fluorobenzenecarboxamide   
N-(1-(1H-1,3-Benzimidazol-2-yl)ethyl)-2-fluorobenzenecarboxamide   
N-(1-(5,6-Dimethyl-1H-1,3-benzimidazol-2-yl)-2-phenylethyl)-2-fluorobenzenecarboxamide   
N-(2-((2-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)amino)ethyl)amino)-3-pyridinyl)-4-methylbenzenecarboxamide   
N-(2-((2-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)amino)ethyl)amino)-5-(trifluoromethyl)phenyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(2-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)amino)ethyl)-4-fluorobenzenesulfonamide   
N-(2-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)amino)ethyl)-4-fluoro-N-((3-((2-((4-(trifluoromethyl)phenyl)methylene)hydrazino)carbonyl)-4,5-dihydro-5-isoxazolyl)methyl)benzenesulfonamide   
N-(2-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)amino)ethyl)-4-fluoro-N-((3-((2-((4-fluorophenyl)methylene)hydrazino)carbonyl)-4,5-dihydro-5-isoxazolyl)methyl)benzenesulfonamide   
N-(2-((3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)amino)ethyl)-4-fluoro-N-((3-(hydrazinocarbonyl)-4,5-dihydro-5-isoxazolyl)methyl)benzenesulfonamide   
N-(2-((4-Chlorophenyl)sulfanyl)-5-cyanophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(2-((4-Chlorophenyl)sulfanyl)ethyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(2-((4-Chlorophenyl)sulfonyl)ethyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(2-(4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)-3-pyridinyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(2-(4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)-3-pyridinyl)-4-methylbenzenecarboxamide   
N-(2-(4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)-5-(trifluoromethyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(2-(4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)-5-(trifluoromethyl)phenyl)-3-methoxybenzenecarboxamide   
N-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)-2,6-difluorobenzenecarboxamide   
N-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(2,4-Dichloro-5-methoxyphenyl)-4-fluorobenzenesulfonamide   
N-(2-Chloro-2-(2-naphthyl)ethyl)-2,6-difluorobenzenecarboxamide   
N-(2-Oxotetrahydro-3-thiophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(2-Propynyloxy)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarboxamide   
n-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonamide   
N-(3-Chloro-4-(2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)-4-methoxybenzenesulfonamide   
N-(3-Chloro-4-(2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)phenyl)-4-methylbenzenesulfonamide   
N-(3-Chloro-4-(2-pyrimidinyloxy)phenyl)-2-fluorobenzenecarboxamide   
N-(3-Chloro-4-(2-pyrimidinyloxy)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(3-Chloro-4-(2-pyrimidinyloxy)phenyl)-4-fluorobenzenesulfonamide   
NĄŻ-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)-2-(2-nitroethyl)benzenecarbohydrazide   
N-(3-Chlorobenzyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((2-methylphenyl)sulfanyl)phenyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfanyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfanyl)phenyl)-3-methoxybenzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfanyl)phenyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfinyl)phenyl)-3-methoxybenzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfinyl)phenyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((4-methoxyphenyl)sulfanyl)phenyl)-2,6-difluorobenzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((4-methoxyphenyl)sulfanyl)phenyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((4-methoxyphenyl)sulfinyl)phenyl)-2,6-difluorobenzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((4-methoxyphenyl)sulfinyl)phenyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((4-methoxyphenyl)sulfonyl)phenyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((4-methylphenyl)sulfanyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-((4-methylphenyl)sulfanyl)phenyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-(methylsulfanyl)phenyl)-2-(4-fluorobenzoyl)benzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-(methylsulfanyl)phenyl)-2,6-difluorobenzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-(methylsulfanyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-(methylsulfanyl)phenyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-(methylsulfinyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(3-Cyano-4-(phenylsulfanyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(3-Thioxo-3H-1,2,4-dithiazol-5-yl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(4-((4-Chlorophenyl)sulfanyl)-3-cyanophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(4-((4-Chlorophenyl)sulfanyl)-3-cyanophenyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(4-((4-Chlorophenyl)sulfonyl)-3-cyanophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(4-(3-Chloro-2-thienyl)-1,3-thiazol-2-yl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(4-(4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)phenyl)-2,6-difluorobenzenecarboxamide   
N-(4-(4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(4-(4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)phenyl)-3-methoxybenzenecarboxamide   
N-(4-(4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)piperazino)phenyl)-4-methoxybenzenesulfonamide   
N-(4-Bromophenyl)-4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonamide   
N-(4-Chloro-2-methylphenyl)-4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonamide   
N-(4-Chlorophenyl)-4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)-N-(4-chlorophenyl)benzenesulfonamide   
N-(4-Fluorobenzyl)-2-(2-phenylacetyl)benzenecarboxamide   
N-(4-Fluorobenzylidene)-4-methylbenzenesulfonamide   
N-(4-Fluorobenzylidene)benzenesulfonamide   
N-(4-Fluorophenyl)-2-(2-nitroethyl)benzenecarboxamide   
N-(4-Methylbenzyl)-2-((2,2,2-trifluoroacetyl)amino)benzenecarboxamide   
N-(4-Trifluoromethylbenzylidene)benzenesulfonamide   
N-(5-(Benzyloxy)-2,4-dichlorophenyl)-2,6-difluorobenzenecarboxamide   
N-(5-(Benzyloxy)-2,4-dichlorophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(5-Cyano-2-((4-methylphenyl)sulfanyl)phenyl)-3-(trifluoromethyl)benzenecarboxamide   
N-(5-Cyano-2-((4-methylphenyl)sulfanyl)phenyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(5-Cyano-2-(phenylsulfanyl)phenyl)-4-fluorobenzenecarboxamide   
N-(Allyloxy)-2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzenecarboxamide   
N-(tert-Butyl)-4-((3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl)oxy)benzenesulfonamide   
N-(Tetrafluoroethyl-N-methyl)benzenesulphonamide 31375-11-8  
N-[2-[[[2-Chlorophenyl]sulfonyl]amino)ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[[4-chlorophenyl]sulfonyl]amino)ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[[4-Methylphenyl]sulfonyl]amino)ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[[Ethylamino]carbonyl]amino)ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[2,2,2-trichloroacetyl]amino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxybenzenecarboxamide   
N-[2-[[2,2-dichloroacetyl]amino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[2,2-Dimethylpropanoyl]amino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[2,4-Dichlorobenzoyl]amino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[2-Chloroacetyl]amino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[3,4-Dichlorobenzoyl]amino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[3-Methylbutanoyl]amino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[4-Chlorobenzoyl]amino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[4-Methoxybenzoyl]amino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[Anilinocarbonyl]amino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[Methylsulfonyl]amino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[[Phenylsulfonyl]amino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[Acetylamino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[Benzoylamino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[Diethylamino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
N-[2-[Pentanoylamino]ethyl]-2,5-bis[2,2,2-trifluoroethoxy]benzenecarboxamide   
NĄŻ1-([5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-4-pyrazolyl]methylene)-2-chloro-1-benzenesulfonohydrazide   
N1-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-N1-(4-fluorophenyl)-4-chloro-3-nitrobenzene-1-sulfonamide   
N1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonamide   
N1-(2-Bromoethyl)-4-fluorobenzene-1-sulfonamide   
N1-(2-Chloro-3-pyridyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonamide