2-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride 392-95-0  
2-Chloro-3,6-difluorobenzoyl chloride 261762-42-9  
2-Chloro-3,6-difluorobenzyl bromide 90292-67-4  
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine 34552-15-3  
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 35852-58-5  
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 254993-59-4  
2-Chloro-4,6-difluoroaniline 36556-56-6  
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline 124185-35-9  
2กฏ-Chloro-4กฏ-fluoroacetophenone 700-35-6  
2-Chloro-4กฏ-fluoroacetophenone 456-04-2  
2-Chloro-4-fluoroaniline 2106-2-7  
2-Chloro-4-fluorobenzamide 88578-90-9  
2-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 85958-57-2  
2-Chloro-4-fluorobenzoic acid 2252-51-9  
2-Chloro-4กฏ-fluorobenzophenone 1806-23-1  
2-Chloro-4-fluorobenzotrichloride 88578-92-1  
2-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 94444-58-3  
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride 21900-54-9  
2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide 45767-66-6  
2-Chloro-4-fluorobenzyl chloride 93286-22-7  
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 313545-72-1  
2-Chloro-4กฏ-fluoropropiophenone 81112-09-6  
2-Chloro-4-fluoropyridine 34941-91-8  
2-Chloro-4-fluorothiophenol 175277-99-3  
2-Chloro-4-fluorotoluene 452-73-3  
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 52334-81-3  
2-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 84194-30-9  
2-Chloro-5-fluorobenzoic acid 2252-50-8  
2-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride   
2-Chloro-5-fluoronitrobenzene 345-17-5  
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride 777-37-7  
2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile 328-87-0  
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzoyl chloride 261762-82-7  
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl alcohol 261762-83-8  
2กฏ-Chloro-6กฏ-fluoroacetophenone 87327-69-3  
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde oxime 443-33-4  
2-Chloro-6-fluorobenzamide 66073-54-9  
2-Chloro-6-fluorobenzoic acid 434-75-3  
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile 668-45-1  
2-Chloro-6-fluorobenzotrichloride 84473-83-6  
2-Chloro-6-fluorobenzyl bromide 68220-26-8  
2-Chloro-6-trifluoromethylpyridine 39890-95-4  
2-Chloroethyl 4-fluorophenyl sulphone 33330-46-0  
2-Chlorofluorobenzene 348-51-6  
2-Chloromethyl-3-methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine hydrochloride 127337-60-4  
2-Cyanobenzotrifluoride 447-60-9  
2-Ethylthio-4-hydroxy-6-trifluoromethylpyrimidine 657-58-9  
2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene 443-88-9  
2กฏ-Fluoro-2-methylamino-5-nitrobenzophenone 735-06-8  
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 65753-52-8  
2-Fluoro-3-methylbenzaldehyde   
2-Fluoro-3-methylpyridine 2369-18-8  
2-Fluoro-3-trifluoromethylbenzoyl chloride 208173-19-7  
2-Fluoro-4-bromobenzyl bromide 76283-09-5  
2-Fluoro-4-chlorobenzoyl chloride 394-39-8  
2-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 348-27-6  
2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile 82380-18-5  
2-Fluoro-4-iodoaniline 29632-74-4  
2-Fluoro-4-iodobenzaldehyde   
2-Fluoro-4-iodophenylboronic acid 374790-98-4  
2-Fluoro-4-iodotoluene 39998-81-7  
2-Fluoro-4-methoxyacetophenone 74457-86-6  
2-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 94610-82-9  
2-Fluoro-4-methyl-5-nitropyridine 19346-47-5  
2-Fluoro-4-methylaniline 452-80-2  
2-Fluoro-4-nitrobenzonitrile   
2-Fluoro-4-nitrotoluene 1427-07-2  
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 146137-78-2  
2-Fluoro-5-iodotoluene 452-68-6  
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 127667-01-0  
2-Fluoro-5-methoxybenzotrifluoride 127271-65-2  
2-Fluoro-5-methoxyphenylhydrazine hydrochloride   
2-Fluoro-5-methylpyridine 2369-19-9  
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid 7304-32-7  
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 400-74-8  
2-Fluoro-5-nitrotoluene 455-88-9  
2-Fluoro-6-hydroxybenzonitrile 140675-43-0  
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 79544-29-9  
2-Fluoro-6-iodophenol   
2-Fluoro-6-iodotoluene 443-85-6  
2-Fluoro-6-methyl-3-nitropyridine 19346-45-3  
2-Fluoro-6-methylpyridine 407-22-7  
2-Fluoro-6-nitrophenol 1526-17-6  
2กฏ-Fluoroacetophenone 445-27-2  
2-Fluoroanisole 321-28-8  
2-Fluorobenzophenone 342-24-5  
2-Fluorobenzoyl chloride 393-52-2  
2-Fluorobenzyl alcohol 446-51-5  
2-Fluorobenzyl bromide 446-48-0  
2-Fluorobenzylamine 89-99-6  
2-Fluorobiphenyl 321-60-8  
2-Fluorophenol 367-12-4  
2-Fluorophenylacetonitrile 326-62-5  
2-Fluorophenylhydrazine 2368-80-1  
2กฏ-Fluoropropiophenone 446-22-0  
2-Fluoropyridine-3-carboxylic acid 393-55-5  
2-Fluorothioanisole 655-20-9  
2-Fluorothiophenol 2557-78-0  
2-Hydroxy-5-trifluoromethylpyridine 33252-63-0  
2-Iodo-3-fluoronitrobenzene   
2-Iodo-5-fluoronitrobenzene 364-77-2  
2-Methoxy-3-trifluoromethylpyridine 121643-44-5  
2-Methyl-4-fluorobenzotrifluoride 80245-26-7  
2-Methylbenzotrifluoride 13630-19-8  
2-Morpholino-4,6-difluoropyrimidine 189003-02-9  
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenol 400-99-7  
2-Trifluoromethoxybenzyl bromide 50824-05-0  
2-Trifluoromethyl-9-thioxanthone 1693-28-3  
2-Trifluoromethylbenzyl bromide 395-44-8  
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid 3919-74-2  
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride 69399-79-7  
3-(3-Fluorophenyl)propionic acid 458-45-7  
3-(4กฏ-Fluorobenzy)-2-chlorobenzimidazole 84946-20-3  
3-(4-Fluorophenoxy)propionic acid 1579-78-8  
3-(4-Fluorophenylthio)-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid   
3-(Difluoromethoxy)-2,4,5-trifluorobenzoic acid 128426-86-8  
3-(Trifluoromethoxy)anisole 142738-94-1  
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 52771-21-8  
3-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene 772-49-6  
3-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene 1077-01-6  
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 179113-90-7  
3กฏ-(Trifluoromethyl)acetophenone 349-76-8  
3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride 2251-65-2  
3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride 705-29-3  
3-(Trifluoromethyl)nitrobenzene 98-46-4  
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 1423-26-3  
3-(Trifluoromethyl)propiophenone 1533-03-5  
3-(Trifluoromethyl)pyridine 3796-23-4  
3,3กฏ,5,5กฏ-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 175136-66-0  
3,3กฏ-Difluorobenzophenone 345-70-0  
3,3กฏ-Difluorobiphenyl 396-64-5  
3,4,5,6-Tetrafluorophthalic acid 652-03-9  
3,4,5-Trichlorobenzotrifluoride 50594-82-6  
3,4,5-Trifluoroaniline 163733-96-8  
3,4,5-Trifluorobenzoic acid 121602-93-5  
3,4,5-Trifluorobenzonitrile 134227-45-5  
3,4,5-Trifluorobromobenzene 138526-69-9  
3,4,5-Trifluorophenol 99627-05-1  
3,4-Dichloro-2-nitro-6-(trifluoromethyl)toluene 115571-66-9  
3,4-Dichloro-5-nitro-2-methylbenzotrifluoride 115571-68-1  
3,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)toluene 74483-51-5  
3,4-Dichlorofluorobenzene 1435-49-0  
3กฏ,4กฏ-Difluoroacetophenone 369-33-5  
3,4-Difluoroanisole 115144-40-6  
3,4-Difluorobenzenesulphonamide 108966-71-8  
3,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 145758-05-0  
3,4-Difluorobenzoic acid 455-86-7  
3,4กฏ-Difluorobenzophenone 85118-07-6  
3,4-Difluorobenzophenone 85118-07-6  
3,4-Difluorobenzotrifluoride 32137-19-2  
3,4-Difluorobenzyl chloride 698-80-6  
3,4-Difluorobenzylbromide 85118-01-0  
3,4-Difluorobromobenzene 348-61-8  
3,4-Difluorochlorobenzene 696-02-6  
3,4-Difluoroiodobenzene 64248-58-4  
3,4-Difluorophenacyl bromide 40706-98-7  
3,4-Difluorophenylboronic acid 168267-41-2  
3,4-Difluorophenylhydrazine 161886-22-2  
3,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 40594-37-4  
3,4-Diiodobenzotrifluoride   
3กฏ,5กฏ-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 30071-93-3  
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 39234-86-1  
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 27126-93-8  
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 785-56-8  
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 32247-96-4  
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride 75462-59-8  
3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene 328-70-1  
3,5-Bis(trifluoromethyl)chlorobenzene 328-72-3  
3,5-Bis(trifluoromethyl)iodobenzene 328-73-4  
3,5-Bis(Trifluoromethyl)phenyl hydrazine hydrochloride 502496-23-3 886-35-1  
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboroic acid 73852-19-4  
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine 1737-93-5  
3,5-Dichloro-2,4-difluoronitrobenzene 15952-70-2  
3กฏ,5กฏ-Dichloro-2กฏ-fluoroacetophenone 480438-93-5  
3,5-Dichloro-4-fluorobenzotrifluoride 77227-81-7  
3กฏ,5กฏ-Difluoro-4กฏ-hydroxypropiophenone 178374-78-2  
3กฏ,5กฏ-Difluoroacetophenone 123577-99-1  
3,5-Difluorobenzenesulphonamide 140480-89-3  
3,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 210532-25-5  
3,5-Difluorobenzonitrile 64248-63-1  
3,5-Difluorobenzoyl chloride 129714-97-2  
3,5-Difluorobenzyl alcohol 79538-20-8  
3,5-Difluorobenzyl chloride 220141-71-9  
3,5-Difluorobenzylbromide 141776-91-2  
3,5-Difluorobromobenzene 461-96-1  
3,5-Difluorochlorobenzene 1435-43-4  
3,5-Difluoromandelic acid 132741-31-2  
3,5-Difluorophenol 2713-34-0  
3,5-Difluorophenylacetic acid 105184-38-1  
3,5-Difluorophenylacetonitrile 122376-76-5  
3,5-Difluorophenylhydrazine 134993-88-7  
3,5-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 502496-27-7  
3,5-Dimethylfluorobenzene 461-97-2  
3,5-Dinitrobenzotrifluoride 401-99-0  
3,6-Difluorophthalic anhydride 652-40-4  
3-Amino-2-(4-fluorophenoxy)pyridine 175135-64-5  
3-Amino-2-fluoropyridine 1597-33-7  
3-Amino-2-methylbenzotrifluoride 54396-44-0  
3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid 325-89-3  
3-Amino-4-methylbenzotrifluoride 25449-96-1  
3-Bromo(trifluoromethoxy)benzene 2252-44-0  
3-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride 144584-67-8  
3-Bromo-2-fluorotoluene 59907-12-9  
3-Bromo-3กฏ,3กฏกฏ-difluorotrityl alcohol   
3-Bromo-3กฏ,4กฏ-difluorobenzophenone   
3-Bromo-3กฏ,5กฏ-difluorobenzophenone   
3-Bromo-3กฏ-chloro-5กฏ-fluorobenzophenone   
3-Bromo-3กฏ-fluoro-4กฏ-methoxybenzophenone   
3-Bromo-3กฏ-fluoro-4กฏ-methylbenzophenone   
3-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride 454-78-4  
3-Bromo-4กฏ-fluoro-3กฏ-methylbenzophenone   
3-Bromo-4-fluoroacetophenone 1007-15-4  
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid 1007-16-5  
3-Bromo-4-fluorobenzylisocyanide   
3-Bromo-4กฏ-fluorobiphenyl   
3-Bromo-4-fluorocinnamic acid 160434-49-1  
3-Bromo-4กฏ-fluorodiphenyl ether 50904-38-6  
3-Bromo-4-fluoronitrobenzene 701-45-1  
3-Bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate   
3-Bromo-4-fluorotoluene 452-62-0  
3-Bromo-4-methoxybenzotrifluoride 117572-79-9  
3-Bromo-5-fluoroanisole 29578-39-0  
3-Bromo-5-fluorobenzoic acid 176548-70-2  
3-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride 130723-13-6  
3-Bromo-5-fluorotoluene 202865-83-6  
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine 1735-84-8  
3-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 154257-75-7  
3-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride 157373-00-7  
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline 175135-09-8  
3กฏ-Chloro-2กฏ,6กฏ-difluoroacetophenone 177942-50-6  
3-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 190011-87-1  
3-Chloro-2,6-difluorobenzoic acid 225104-76-7  
3-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide 261762-47-4  
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 261763-02-4  
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 261763-03-5  
3-Chloro-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 186517-45-3  
3-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 351003-48-0  
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride 85345-76-2  
3-Chloro-2-fluorobenzyl bromide 85070-47-9  
3-Chloro-2-fluorobenzylamine 72235-55-3  
3-Chloro-2-fluoroiodobenzene 72373-82-1  
3-Chloro-2-fluoronitrobenzene 2106-49-2  
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride   
3-Chloro-2-fluorotoluene 85089-31-2  
3-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene 53780-44-2  
3-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride 101646-02-0  
3กฏ-Chloro-4กฏ-fluoroacetophenone 2923-66-2  
3-Chloro-4-fluoroaniline 367-21-5  
3-Chloro-4-fluorobenzamide 701-43-9  
3-Chloro-4-fluorobenzenesulphonyl chloride 91170-93-3  
3-Chloro-4-fluorobenzoic acid 403-16-7  
3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride 78068-85-6  
3-Chloro-4-fluoronitrobenzene 350-30-1  
3-Chloro-4-fluorophenol 2613-23-2  
3-Chloro-4-fluorophenyl isothiocyanate 137724-66-4  
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine 84282-78-0  
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 175135-74-7  
3-Chloro-4กฏ-fluoropropiophenone 347-93-3  
3-Chloro-4-fluorothiophenol 60811-23-6  
3-Chloro-4-fluorotoluene 1513-25-3  
3-Chloro-5-fluoroanisole 202925-08-4  
3-Chloro-N-(chloroacetyl)-4-fluoroaniline 96980-64-2  
3-Chloropropyl 4-fluorophenyl ketone 3874-54-2  
3-Cyanobenzotrifluoride 368-77-4  
3-Fluoro-1,2-xylene 443-82-3  
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile   
3-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde 74266-68-5  
3-Fluoro-2-methylbenzoic acid 699-90-1  
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 231953-38-1  
3-Fluoro-4-iodobenzonitrile   
3-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride 141738-80-9  
3-Fluoro-4-iodonitrobenzene 2996-30-7  
3กฏ-Fluoro-4กฏ-methoxyacetophenone 455-91-4  
3-Fluoro-4-methoxyaniline 366-99-4  
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid 403-20-3  
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 331-62-4  
3-Fluoro-4-methoxybenzyl chloride 351-52-0  
3-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid 149507-26-6  
3-Fluoro-4-methylaniline 452-77-7  
3-Fluoro-4-methylanisole 405-06-1  
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 177756-62-6  
3-Fluoro-4-methylbenzoic acid 350-28-7  
3-Fluoro-4-methylbenzonitrile 170572-49-3  
3-Fluoro-4-methylpyridine 399-88-2  
3-Fluoro-4-nitrophenol 394-41-2  
3-Fluoro-4-nitrotoluene 446-34-4  
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 454-67-1  
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 161622-05-5  
3-Fluoro-5-methylbenzonitrile 216976-30-6  
3-Fluoro-5-methylpyridine 407-21-6  
3-Fluoro-5-nitrotoluene 499-08-1  
3-Fluoro-6-methylaniline 367-29-3  
3-Fluoro-6-methylpyridine 31181-53-0  
3กฏ-Fluoroacetophenone 455-36-7  
3-Fluoroanisole 456-49-5  
3-Fluorobenzoic acid 455-38-9  
3-Fluorobenzoic acid sodium 499-57-0  
3-Fluorobenzonitrile 403-54-3  
3-Fluorobenzotrifluoride 401-80-9  
3-Fluorobenzoyl chloride 1711-07-5  
3-Fluorobenzyl alcohol 456-47-3  
3-Fluorobenzylbromide 456-41-7  
3-Fluorocinnamic acid 458-46-8  
3-Fluoronitrobenzene 402-67-5  
3-Fluorophenol 372-20-3  
3-Fluorophenylacetonitrile 501-00-8  
3-Fluorophthalic anhydride 652-39-1  
3กฏ-Fluoropropiophenone 455-67-4  
3-Fluoropyridine 372-47-4  
3-Fluorothiophenol 2557-77-9  
3-Hydroxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid 116751-24-7  
3-Iodobenzotrifluoride 401-81-0  
3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid 112811-65-1  
3-Methoxybenzotrifluoride 454-90-0  
3-Methyl-2,4,5-trifluorobenzoic acid 112822-85-2  
3-N-Boc-3-(2-fluorophenyl)propionic acid 284493-56-7  
3-Trifluoromethyl benzotrichloride 16766-90-8  
3-Trifluoromethyl-4-bromoanisole   
3-Trifluoromethylbenzyl bromide 402-23-3  
3-Trifluoromethylphenyl acetonitrile 2338-76-3  
4-(2,4-Difluorobenzoyl)piperidine hydrochloride 106266-04-0  
4กฏ-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)acetophenone   
4-(2-Chloro-6-fluorobenzyloxy)benzaldehyde 172932-10-4  
4-(3-Trifluoromethylphenyl)piperidine hydrochloride 6652-16-0  
4-(4-Fluorophenyl)-2,6-diphenylpyridine   
4กฏ-(Trifluoromethoxy)acetophenone 85013-98-5  
4-(Trifluoromethoxy)aniline 461-82-5  
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 659-28-9  
4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile 332-25-2  
4-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene 461-81-4  
4-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene 352-67-0  
4-(Trifluoromethoxy)nitrobenzene 713-65-5  
4-(Trifluoromethoxy)phenol 828-27-3  
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 35037-73-1  
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid 4315-7-5  
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 49561-96-8  
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 133115-72-7  
4-(Trifluoromethyl)anisole 402-52-8  
4-(Trifluoromethyl)benzamide 1891-90-3  
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride 2991-42-6  
4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride 939-99-1  
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid 32857-62-8  
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 2338-75-2  
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 128796-39-4  
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride 2923-56-0  
4-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 332-26-3  
4-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 56456-52-1  
4-(Trifluoromethylthio)nitrobenzene 403-66-7  
4-(Trifluoromethylthio)phenol 461-84-7  
4,4กฏ-Diaminooctafluorobiphenyl 1038-66-0  
4,4-Difluorobenzhydrol   
4,4กฏ-Difluorobenzophenone 345-92-6  
4,4กฏ-Difluorobiphenyl 398-23-2  
4,4กฏ-Dimethyloctafluorobiphenyl 26475-18-3  
4,5-Dichloro-2-(2-fluorobenzyl)pyridazine-3(2H)-one 175135-46-3  
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 78056-39-0  
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid 20372-63-8  
4,5-Difluorophthalic acid   
4,5-Difluorophthalic anhydride 18959-30-3  
4,6-Difluoroindole 199526-97-1  
4,6-Difluoroindole-2-carboxylic acid 247564-66-5  
4,6-Difluorooxindole 247564-57-4  
4-[2-(4-Bromo-2-fluorophenoxy)phenyl]-3-buten-2-one   
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol 2249-28-7  
4-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-piperidinol 21928-50-7  
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile 17823-38-0  
4-Amino-2,6-difluoropyrimidine 675-12-7  
4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride 69411-68-3  
4-Amino-2-trifluoromethylbenzonitrile 654-70-6  
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 175278-22-5  
4-Amino-3,5-dibromobenzotrifluoride 72678-19-4  
4-Amino-3-bromobenzotrifluoride 57946-63-1  
4-Amino-3-chlorobenzotrifluoride 39885-50-2  
4-Amino-3-fluorobenzonitrile 63069-50-1  
4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride 400-98-6  
4-Amino-3-trifluoromethylbenzonitrile 327-74-2  
4-Amino-4กฏ-fluorobiphenyl 324-93-6  
4-Benzyloxy-2-fluorobenzeneboronic acid 166744-78-1  
4-Benzyloxyfluorobenzene 370-78-5  
4-Bromo(trifluoromethoxy)benzene 407-14-7  
4-Bromo-1-chloro-2-fluorobenzene 60811-18-9  
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene   
4-Bromo-1-fluoro-2-nitrobenzene 364-73-8  
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 191165-13-6  
4-Bromo-2,5-difluoroaniline 112279-60-4  
4-Bromo-2,5-difluoroanisole 202865-60-9  
4-Bromo-2,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 207974-14-9  
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene   
4-Bromo-2,5-difluoronitrobenzene 167415-27-2  
4-Bromo-2,6-difluoroaniline 67567-26-4  
4-Bromo-2,6-difluorobenzoic acid 183065-68-1  
4-Bromo-2-chloro-6-fluoroanisole   
4-Bromo-2-chlorofluorobenzene 60811-21-4  
4-Bromo-2-difluoromethyl-1-fluorobenzene   
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline   
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 320-76-3  
4กฏ-Bromo-2กฏ-fluoroacetanilide 326-66-9  
4-Bromo-2-fluoroaniline hydrobromide 136790-70-0  
4-Bromo-2-fluoroanisole 2357-52-0  
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride 216159-03-4  
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid 112704-79-7  
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile 105942-08-3  
4-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride 142808-15-9  
4-Bromo-2-fluorobenzyl chloride 85510-82-3  
4-Bromo-2-fluorobenzyl mercaptan   
4-Bromo-2-fluorobenzylisocyanide   
4-Bromo-2-fluorobenzylmethylsulfone   
4-Bromo-2-fluorobiphenyl 41604-19-7  
4กฏ-Bromo-2กฏ-fluorobiphenyl-4-sulfonyl chloride   
4-Bromo-2-fluorocinnamic acid 149947-19-3  
4-Bromo-2-fluoronitrobenzene 321-23-3  
4-Bromo-2-fluorophenol 2105-94-4  
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate   
4-Bromo-2-fluorophenylisocyanide   
4-Bromo-2-fluorotoluene 51436-99-8  
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 1735-53-1  
4-Bromo-3กฏ,4กฏ-difluorobenzophenone   
4-Bromo-3,5-difluoroaniline 202865-61-0 203302-95-8  
4-Bromo-3กฏ,5กฏ-difluorobenzophenone   
4-Bromo-3,5-difluorobenzotrifluoride 499238-36-7  
4-Bromo-3,5-difluoroiodobenzene   
4-Bromo-3-chloro-1-fluorobenzene 110407-59-5  
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline   
4-Bromo-3-chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate   
4-Bromo-3กฏ-chloro-5กฏ-fluorobenzophenone   
4-Bromo-3กฏ-fluoro-4กฏ-methoxybenzophenone   
4-Bromo-3กฏ-fluoro-4กฏ-methylbenzophenone   
4-Bromo-3-fluoroanisole 408-50-4  
4-Bromo-3-fluorobenzeneboronic acid 374790-97-3  
4-Bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride 351003-51-5  
4-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride 40161-54-4  
4-Bromo-3กฏ-fluorobiphenyl   
4-Bromo-3-fluoronitrobenzene   
4-Bromo-3-fluorophenyl isothiocyanate   
4-Bromo-3-fluoropyridine 2546-52-3  
4-Bromo-3-fluorotoluene 452-74-4  
4-Bromo-4กฏ-fluoro-3กฏ-methylbenzophenone   
4-Bromo-4กฏ-fluorobenzophenone   
4-Bromo-4กฏ-fluorobiphenyl 398-21-0  
4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene 201849-17-4  
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile   
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene 224185-19-7  
4-Bromobenzotrifluoride 402-43-7  
4-Chloro-2,3-difluoronitrobenzene 169468-80-8  
4-Chloro-2,5-difluorobenzoic acid 132794-07-1  
4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride 132794-08-2  
4-Chloro-2-fluoro-5-sulfamylbenzoic acid 4793-22-0  
4-Chloro-2-fluoroaniline 57946-56-2  
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 61072-56-8  
4-Chloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 141337-26-0  
4-Chloro-2-fluorobenzoic acid 446-30-0  
4-Chloro-2-fluorobenzonitrile 57381-51-8  
4-Chloro-2-fluorobenzotrichloride 179111-13-8  
4-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride 94444-59-4  
4-Chloro-2-fluoroiodobenzene 6797-79-1  
4-Chloro-2-fluoronitrobenzene 700-37-8  
4-Chloro-2-fluorophenol 348-62-9  
4-Chloro-2-fluorotoluene 452-75-5  
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl amine 62039-92-3  
4-Chloro-3,5-difluorophenol 2268-3-3  
4-Chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride 393-75-9  
4-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 5527-95-7  
4-Chloro-3-fluorobenzoic acid 403-17-8  
4-Chloro-3-fluorobenzonitrile 110888-15-8  
4-Chloro-3-fluoronitrobenzene 350-31-2  
4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 137504-86-0  
4-Chloro-3-fluorotoluene 5527-94-6  
4-Chloro-3-trifluoromethylbenzonitrile 1735-54-2  
4กฏ-Chloro-4-fluoro-3-nitrobenzophenone 31431-16-0  
4กฏ-Chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzophenone 62433-26-5  
4-Chloro-6-fluoroquinoline 391-77-5  
4-Chloro-8-fluoroquinoline 63010-72-0  
4-Chlorophenyl trifluoromethyl sulfide 407-16-9  
4-Cyano-2-fluorobenzyl bromide 105942-09-4  
4-Fluoro-1,2-xylene 452-64-2  
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 90176-80-0  
4-Fluoro-2-iodoaniline 61272-76-2  
4-Fluoro-2-iodotoluene 13194-67-7  
4-Fluoro-2-methylaniline 452-71-1  
4-Fluoro-2-methylbenzoic acid 321-21-1  
4-Fluoro-2-methylphenol 452-72-2  
4-Fluoro-2-nitroaniline 364-78-3  
4-Fluoro-2-nitroanisole 445-83-0  
4-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 394-01-4  
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 80517-21-1  
4-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride   
4-Fluoro-2-nitrotoluene 446-10-6  
4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzonitrile 194853-86-6  
4-Fluoro-3-iodotoluene 452-82-4  
4-Fluoro-3-methoxyaniline 64465-53-8  
4-Fluoro-3-methoxybenzonitrile 243128-37-2  
4-Fluoro-3-methoxynitrobenzene 445-93-6  
4-Fluoro-3-methylaniline 452-69-7  
4-Fluoro-3-methylanisole 2338-54-7  
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde 135427-08-6  
4กฏ-Fluoro-3กฏ-nitroacetophenone 400-93-1  
4-Fluoro-3-nitroaniline 364-76-1  
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 453-71-4  
4-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide 15017-52-4  
4-Fluoro-3-nitrophenol