3-Chloro-4-fluorothiophenol 60811-23-6  
3-Chloro-4-iodobenzotrifluoride 141738-80-9  
3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride 402-11-9  
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline 69411-05-8  
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile   
3-Chloro-5-fluoroacetophenone 842140-52-7  
3-Chloro-5-fluorobenzaldehyde 90390-49-1  
3-chloro-5-fluorobenzoic acid 25026-64-6  
3-Chloro-5-fluorobenzonitrile 327056-73-5  
3-Chloro-5-fluorobromobenzene 33863-76-2  
3-Fluoro Propiophenone 455-67-4  
3-Fluoro-1,2-dimethylbenzene 443-82-3  
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 261951-80-8  
3-fluoro-2-cyanopyridine 97509-75-6  
3-Fluoro-2-iodoaniline 122455-37-2  
3-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 905808-02-8  
3-Fluoro-2-iodotoluene 883502-14-5  
3-fluoro-2-Methoxybenzaldehyde 74266-68-5  
3-Fluoro-2-methylphenol 443-87-8  
3-fluoro-2-nitrobenzoic acid 1000339-51-4  
3-Fluoro-2-nitrophenol 385-01-3  
3-fluoro-4-bromobenzotrifluoride 40161-54-4  
3-Fluoro-4-Bromo-iodoaniline1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene 136434-77-0  
3-Fluoro-4-chlorobenzonitrile 110888-15-8  
3-Fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 405-05-0  
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid 350-29-8  
3-Fluoro-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester 403-01-0  
3-FLUORO-4-HYDROXYPYRIDINE 22282-73-1  
3-Fluoro-4-iodoaniline 656-66-6  
3-Fluoro-4-iodobenzaldehyde 1003709-57-6  
3-Fluoro-4-iodobenzoic acid 825-98-9  
3-Fluoro-4-iodotoluene 39998-81-7  
3-fluoro-4-methhoxy benzoic acid 403-20-3  
3-Fluoro-4-methoxyacetophenone 455-91-4  
3-Fluoro-4-methoxybenzyl cyanide 404-90-0  
3-Fluoro-4-methoxy-pyridine   
3-fluoro-4-methylphenol 452-78-8  
3-Fluoro-4-Nitroaniline 2369-13-3  
3-fluoro-4-nitroanisole 2-fluoro-4-methoxynitrobenzene 446-38-8  
3-Fluoro-4-Nitrobenzoic caid 403-21-4  
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 218632-01-0  
3-Fluoro-4-nitrophenol 394-41-2  
3-Fluoro-4-trifluoromethoxy-benzoic acid 886498-89-1  
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 184970-29-4  
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 195447-79-1  
3-fluoro-5-bromobenzaldehyde 188813-02-7  
3-Fluoro-5-Bromopyridine 407-20-5  
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 1003708-42-6  
3-Fluoro-5-iodonitrobenzen 3819-88-3  
3-Fluoro-5-methylaniline 52215-41-5  
3-fluoro-5-methylbromobenzene   
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 850593-06-5  
3-fluoro-5-nitrobenzoic acid 14027-75-9  
3-Fluoro-5-nitrotoluene 499-08-1  
3-Fluoro-5-nitrotoluene 499-08-1  
3-fluoro-6-iodotoluene 443-85-6  
3-Fluorobenzonitrile 403-54-3  
3-Fluorophenylacetonitrile 501-00-8  
3-Fluorophenylacetylene 2561-17-3  
3-Fluorophthalic anhydride 652-39-1  
3-fluorophthalonitrile 65610-13-1  
3-Fluoropyridine 372-47-4  
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde   
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 328-69-8  
3-Methoxy-4-fluorobenzonitrile 243128-37-2  
3-Methoxy-4-fluorobenzyl chloride 276861-59-7  
3-Methyl-2,4,5-Trifluorobenzoic acid 112822-85-2  
3-Methyl-2-Fluoroaniline 1978-33-2  
3-methyl-4-Fluorobenzoic acid 403-15-6  
3-nitro-4,5-Dichlorobenzotrifluoride   
3-trifluoromethyl-4-bromoanisole 400-72-6  
4-(Difluoromethoxy)aniline 22236-10-8  
4-(Difluoromethoxy)benzaldehyde 73960-07-3  
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 55805-10-2  
4-(Difluoromethoxy)benzylamine 177842-14-7  
4-(Trifluoroethoxy)aniline 461-82-5  
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde 659-28-9  
4-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene 352-67-0  
4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide 103962-10-3  
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 35037-73-1  
4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 49561-96-8  
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 49561-96-8  
4-(trifluoromethoxy)phenylethylamine 170015-99-3  
4-(trifluoromethoxy)phenylethylamine 170015-99-3  
4-(Trifluoromethyl)anisole 402-52-8  
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile 455-18-5  
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid 53473-36-2  
4-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide 383-53-9  
4-(Trifluoromethyl)phenol 402-45-9  
4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid 32857-62-8  
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 2338-75-2  
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride 2923-56-0  
4-(Trifluoromethyl)pyridine 3796-24-5  
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid 158063-66-2  
4-(trifluoromethylthio)benzonitrile 332-26-3  
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 128273-56-3  
4,4-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 1107-00-2  
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid 130137-05-2  
4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 425702-28-9  
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 78056-39-0  
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid 20372-63-8  
4,5-Difluorophthalic acid 18959-31-4  
4,5-Difluorophthalic anhydride 18959-30-3  
4,6-Difluorooxindole 247564-57-4  
4-Amin-2-fluoroanisole 366-99-4  
4-Amino-2,5-difluorophenol 120103-19-7  
4-Amino-2-chlorobenzotrifluoride 445-13-6  
4-Amino-2-fluorobenzonitrile 53312-80-4  
4-Amino-2-fluoropyridine 18614-51-2  
4-Amino-2-Trifluoromethylbenzoic Acid 393-06-6  
4-Amino-2-trifluoromethylbenzonitrile 654-70-6  
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 175278-22-5  
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 175278-23-6  
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 400-70-6  
4-Amino-3-Fluoro-2-Chlorobenzonitrile 757247-99-7  
4-Amino-3-fluorobenzoic acid 455-87-8  
4-Amino-3-fluorobenzonitrile 63069-50-1  
4-Amino-3-iodobenzotrifluoride 163444-17-5  
4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride 400-98-6  
4-Amino-3-trifluoromethoxybenzonitrile 175278-23-6  
4-Amino-3-trifluoromethylbenzonitrile 327-74-2  
4-Amino-5-chloro-N-{(3R,4S)-1-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-3-methoxypiperidin-4-yl}-2-methoxybenzamide 81098-60-4  
4-Amino-5-fluoroquinazoline 137553-48-1  
4-Brome-2-fluoroaniline 367-24-8  
4-Bromo(trifluoromethoxy)benzene 407-14-7  
4-Bromo-1-fluoro-2-iodobenzene 116272-41-4  
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)Benzyl alcohol 220996-81-6  
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride 175278-14-5  
4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 320-31-0  
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 191165-13-6  
4-Bromo-2,5-difluoroaniline 112279-60-4  
4-Bromo-2,5-difluorobenzenesulfonyl chloride 207974-14-9  
4-Bromo-2,5-difluoronitrobenzene 167415-27-2  
4-Bromo-2,6-difluoroaniline 67567-26-4  
4-bromo-2,6-difluorobenzaldehyde 537013-51-7  
4-Bromo-2,6-difluoro-benzoic acid 183065-68-1  
4-Bromo-2,6-difluorobenzonitrile 123843-67-4  
4-Bromo-2,6-difluorophenol 104197-13-9  
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzoic acid 177480-81-8  
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline 104460-70-0  
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzaldehyde 916792-23-9  
4-BROMO-2-FLUORO-5-METHYLBENZOIC ACID 415965-24-1  
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzonitrile 916792-13-7  
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol 320-76-3  
4-Bromo-2-fluoroacetophenone 625446-22-2  
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 57848-46-1  
4-Bromo-2-fluorobenzoic Acid 112704-79-7  
4-bromo-2-fluorobenzonitrile 105942-08-3  
4-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride 142808-15-9  
4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 188582-62-9  
4-bromo-2-fluorobenzylbromide 76283-09-5  
4-Bromo-2-fluoronitrobenzene 321-23-3  
4-Bromo-2-fluoropyridine 128071-98-7  
4-Bromo-2-fluorotoluene 51436-99-8  
4-bromo-2-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride 176225-10-8  
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride 351003-47-9  
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoicacid methyl ester 107317-58-8  
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 1735-53-1  
4-Bromo-3-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol   
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol 320-49-0  
4-Bromo-3,5-difluoroanisole 202865-61-0  
4-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 115843-99-7  
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride 402-04-0  
4-Bromo-3-fluoroaniline 656-65-5  
4-Bromo-3-fluoroanisole 408-50-4  
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 133059-43-5  
4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol. 222978-01-0  
4-Bromo-3-fluoropyridine 2546-52-3  
4-Bromo-5-chloro-2-fluorotoluene 201849-17-4  
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile 916792-15-9  
4-bromobenzoTrifluoride 402-43-7  
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 320-41-2  
4-Chloro-2, 3-difluoronitrobenzene 169468-80-8  
4-Chloro-2,5-difluorobenzaldehyde 879093-02-4  
4-Chloro-2,5-difluorobenzoyl chloride 132794-08-2  
4-Chloro-2-fluoroacetophenone 175711-83-8  
4-Chloro-2-fluoroaniline 57946-56-2  
4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde 61072-56-8  
4-Chloro-2-fluorocinnamic acid 202982-65-8  
4-Chloro-2-fluoronitrobenzene 700-37-8  
4-Chloro-2-fluorophenol 348-62-9  
4-Chloro-2-fluoropyridine 34941-92-9  
4-Chloro-2-trifluoromethylbenzaldehyde 320-43-4  
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl amine 62039-92-3  
4-Chloro-3,5-difluorophenol 2268-3-3  
4-Chloro-3-fluoroaniline 367-22-6  
4-Chloro-3-fluoroanisole 501-29-1  
4-Chloro-3-fluorobenzylamine 72235-58-6  
4-Chloro-3-fluoronitrobenzene 350-31-2  
4-Chloro-3-fluorophenol 348-60-7  
4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile 251570-03-3  
4-Chloro-3-fluorotoluene 5527-94-6  
4-Chloro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde 34328-46-6  
4-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene 53780-44-2  
4-Chloro-6-ethyl-5-fluoropyrimidine 137234-74-3  
4-Chloro-6-fluoroquinoline 391-77-5  
4-Chloro-6-fluoroquinoline 391-77-5  
4-Chloro-6-trifluoromethylpyrimidine 37552-81-1  
4-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid methyl ester 185629-31-6  
4-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 105942-10-7  
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid 164149-28-4  
4-Cyano-2-fluorobenzyl bromide 105942-09-4  
4-Cyano-3,5-difluorobenzaldehyde 433939-88-9  
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid 176508-81-9  
4-Cyano-3-fluorophenylboronic acid 843663-18-3  
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 90176-80-0  
4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 141179-72-8  
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenol 130047-19-7  
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 80141-94-2  
4-Fluoro-2,3-methylphenol   
4-Fluoro-2-bromophenol 496-69-5  
4-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid 345-29-9  
4-fluoro-2-iodobenzoic acid 56096-89-0  
4-Fluoro-2-methoxyanisole   
4-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide 886498-51-7  
4-fluoro-2-methoxyphenylboronic 179899-07-1  
4-Fluoro-2-methylbenzonitrile 147754-12-9  
4-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 80517-21-1  
4-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 182289-81-2  
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 76437-44-0  
4-Fluoro-2-nitrophenol 394-33-2  
4-Fluoro-2-trifluoromethylbenzonitrile 194853-86-6  
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)acetophenone 208173-24-4  
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 67515-60-0  
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 67515-55-3  
4-Fluoro-3-cyanobenzaldehyde 218301-22-5  
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid 51446-31-2  
4-Fluoro-3-Hydroxypyridine 1060804-45-6  
4-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 227609-88-3  
4-Fluoro-3-methoxyacetophenone 64287-19-0  
4-Fluoro-3-methoxyaniline 64465-53-8  
4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde 128495-46-5  
4-fluoro-3-methoxybenzoic acid, 82846-18-2  
4-Fluoro-3-methoxycinnamic acid, 630424-79-2  
4-Fluoro-3-methoxynitrobenzene 445-93-6  
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid 78495-65-5  
4-Fluoro-3-Methoxypyridine   
4-fluoro-3-methylaniline 452-69-7  
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde 135427-08-6  
4-Fluoro-3-methylbenzonitrile 185147-08-4  
4-Fluoro-3-methylbenzylamine 261951-68-2  
4-Fluoro-3-methylphenol 452-70-0  
4-fluoro-3-nitroanisole 61324-93-4  
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid 453-71-4  
4-Fluoro-3-nitrobenzyl bromide 15017-52-4  
4-Fluoro-3-nitrophenol 2105-96-6  
4-Fluoroacetophenone 403-42-9  
4-Fluoroaniline 371-40-4  
4-fluorobenzamidoxime 69113-32-2  
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 349-88-2  
4-Fluorobenzoic acid 456-22-4  
4-Fluorobenzotrifluoride 402-44-8  
4-fluorobenzyl bromide 459-46-1  
4-Fluorobenzylamine 140-75-0  
4-Fluoro-D-phenylglycine 93939-74-3  
4-Fluoroindole 387-43-9  
4-fluoroindoline-2-one 138343-94-9  
4-Fluoroiodobenzene 352-34-1  
4-Fluoro-L-phenylglycine 19883-57-9  
4-Fluoronaphtalene-1-boronic acid 182344-25-8  
4-Fluorophenethylamine 1583-88-6  
4-fluorophenyl isothiocyanate 1544-68-9  
4-Fluorophenylacetic acid 405-50-5  
4-Fluorophenylacetylene 766-98-3  
4-Fluorophthalic Acid 320-97-8  
4-Fluorophthalic anhydride 319-03-9  
4-Fluoro-phthalonitrile 65610-14-2  
4-Fluoropyridine Hydrochloride 39160-31-1  
4-Fluororesorcinol 103068-41-3  
4-Fluorostyrene 405-99-2  
4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 320-42-3  
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 53104-95-3  
4-hydroxy-3-(trifluoromethyl) benzonitrile 124811-71-8  
4-hydroxy-5-Fluoropyrimidine 671-35-2  
4-hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid 175203-86-8  
4-Methoxy-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 106312-36-1  
4-Methoxy-2,3,5-trifluorobenzoic acid   
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 261952-01-6  
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 320-37-6  
4-nitrobenzotrifluoride 402-54-0  
4-trifluoromethoxy-benzoic acid 330-12-1  
4-Trifluoromethylpropiophenone 711-33-1  
5-(3-chloro-4-fluorophenyl)-3-methyl-3-(pyrimidin-5-ylmethyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 1141080-15-0  
5-(Trifluoromethyl)isatin 345-32-4  
5,6-Difluoroindole 169674-01-5  
5,6-Difluoroisatin 83684-73-5  
5,6-Difluorooxindole 71294-07-0  
5,8-Difluoro-6-bromoquinoline   
5-Amino-2-(Trifluoromethyl) Pyridine 106877-33-2  
5-Bromo-1,3-dichloro-2-fluorobenzene 17318-08-0  
5-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 345-24-4  
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde 93777-26-5  
5-Bromo-2-fluorobenzoic Acid 146328-85-0  
5-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol 99725-13-0  
5-Bromo-2-fluoronitrobenzene 364-73-8  
5-Bromo-2-fluoronitrobenzene 364-73-8  
5-Bromo-2-fluorophenol 112204-58-7  
5-bromo-2-fluoropyridine 766-11-0  
5-Bromo-3-fluoro-2-methoxy-pyridine 124432-70-8  
5-chloro-2-(trifluoromethyl)aniline 445-14-7  
5-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 695187-29-2  
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 13656-57-0  
5-Chloro-2,4-difluorobenzoic acid 130025-33-1  
5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile 146780-26-9  
5-Chloro-2,4-difluoronitrobenzene 1481-68-1  
5-Chloro-2-fluoro-4-iodopyridine 659731-48-3  
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride 351003-49-1  
5-Chloro-2-fluorobenzoic acid 394-30-9  
5-Chloro-2-fluorobenzotrifluoride 89634-74-2  
5-Chloro-2-fluoronitrobenzene 345-18-6  
5-Chloro-2-fluorophenol 186589-76-4  
5-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline 35375-74-7  
5-chloro-2-nitrobenzotrifluoride 118-83-2  
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 146137-79-3  
5-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid 468718-30-1  
5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid methyl ester 167631-84-7  
5-Fluoro-1H-indole-3-acetic acid 443-73-2  
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 90381-08-1  
5-fluoro-2-hydroxybenzoic acid 345-16-4  
5-Fluoro-2-hydroxypyridine 51173-05-8  
5-Fluoro-2-iodoaniline 255724-71-1  
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 877264-44-3  
5-Fluoro-2-iodotoluene 66256-28-8  
5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde 19415-51-1  
5-Fluoro-2-methoxynicotinic acid 884494-82-0  
5-Fluoro-2-methoxypyridine 51173-04-7  
5-fluoro-2-methylbenzoic acid 33184-16-6  
5-Fluoro-2-methylbenzonitrile 77532-79-7  
5-Fluoro-2-methylphenol 452-85-7  
5-Fluoro-2-nitroaniline 2369-11-1  
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 395-81-3  
5-Fluoro-2-nitrobenzoicacid 320-98-9  
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 50594-78-0  
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 393-09-9  
5-Fluoro-2-nitro-phenol 446-36-6  
5-Fluoro-3-methylindole 392-13-2  
5-Fluoro-3-nitroaniline 2369-12-2  
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine 671-35-2  
5-Fluoroindole 399-52-0  
5-fluoroindole-2-carboxylic acid 399-76-8  
5-Fluoroorotic Acid 703-95-7  
5-Fluorooxindole 56341-41-4  
5-Fluorosalicylaldehyde 347-54-6  
5-Fluorotryptamine 2711-58-2  
5-Methyl-2-(trifluormethyl)benzaldehyde 886502-76-7  
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 886502-61-0  
6-(Trifluoromethyl)indoline 181513-29-1  
6-(Trifluoromethyl)Nicotinonitrile 216431-85-5  
6-Bromo-8-trifluoromethylquinoline 1065074-30-7  
6-Chloro-2,3-difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde   
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole hydrochloride 84163-13-3  
6-Fluoroindole 399-51-9  
6-Fluoroindole-2-carboxylic acid 3093-97-8  
6-Fluoronicotinic acid 403-45-2  
6-Fluorooxindole 56341-39-0  
6-Fluoropyridine-3-carboxylic acid 403-45-2  
6-Trifluoromethylindole 13544-43-9  
6-Trifluoromethylnicotinic acid 231291-22-8  
7-chloro-8-fluoroquinoline 1133116-09-2  
7-Fluoro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one 71294-03-6  
7-fluoro-2,3-dihydroinden-1-one 651735-59-0  
7-fluoroindole 387-44-0  
7-Fluoroisatin 317-20-4  
8-fluoroquinoline sulfate   
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)bromobenzene 66417-30-9  
Bis-(2-methoxyethyl)aminosulfur trifluoride 202289-38-1  
BOC-l-4-fluorophenylalanine 41153-30-4  
Bromofluoroacetate 401-55-8  
Bromofluoromethane 373-52-4  
D-4-Fluorophenylglycin 93939-74-3  
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate 65094-22-6  
Difluoroprednisolone 21-acetate 17-butyrate 23674-86-4  
DL-3,5-Difluorophenylalanine 32133-37-2  
Ethyl 4,4-difluoroacetoacetate 352-24-9  
Ethyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate 367-80-6  
Ethyl 4-fluorobenzoate 451-46-7  
Ethyl bromodifluoroacetate 667-27-6  
Ethyl difluoroacetate 454-31-9  
Ethylbromodifluoroacetate 667-27-6  
F1255 6-iodo-4-trifluoromethyl-isatin 259667-71-5  
fluoroacetic acid 144-49-0  
FLUOROACETIC ACID METHYL ESTER 453-18-9  
Fmoc-4-Fluoro-L-phenylalanine 169243-86-1  
Fmoc-L-2- Fluorophenylalanine 205526-26-7  
Fmoc-L-3- Fluorophenylalanine 198560-68-8  
Heptadecafluorooctanesulfonic acid 1763-23-1  
L-3,5-Difluorophe 31105-91-6  
Methy-2-Fluoro-6-hydroxybenzoate 72373-81-0  
Methyl 2,4-difluorobenzoate 106614-28-2  
Methyl 2,6-difluoro-4-Cyanobenzoate   
Methyl 2-amino-4,5-difluorobenzoate 207346-42-7  
Methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate 214262-88-1  
Methyl 3-chloro-4-fluorobenzoate 234082-35-0  
Methyl 3-Cyano-4-fluorobenzoic acid 676602-31-6  
Methyl 4-Amino-2,3-difluoro-5-nitrobenzoate 284030-58-6  
Methyl 4-Bromo-3-(Trifluoromethyl)benzoate 107317-58-8  
Methyl 4-chloro-3-fluorobenzoate 206362-87-0  
methyl 4-cyano-3-fluorobenzoate 268734-34-5  
Methyl 4-fluoro-2-hydroxybenzoate 392-04-1  
Methyl 4-fluoro-3-methylbenzoate 180636-50-4  
Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate 329-59-9  
Methyl 4-fluorobenzoylacetate 63131-29-3  
Methyl 4-trifluoromethylbenzoate 2967-66-0  
m-Fluorobenzyl bromide 456-41-7  
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 25561-30-2  
N-Fluorobenzenesulfonimide 133745-75-2  
N-Isopropyl-3-fluoroaniline 70441-63-3  
N-methyl-2-fluoroaniline 1978-38-7  
O-(7-Azabenzotriazol-1-yl)-N,N,N,N-tetramethyluronium hexafluorophosphate 148893-10-1  
P-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 2338-75-2  
Perfluorooctanesulfonamide 754-91-6  
Phenyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate   
R-N-[[3-[3-fluoro-(morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methanol 168828-82-8  
Tetrafluorophthalic anhydride 651-12-0  
trans-2,5-Difluorocinnamic acid 112898-33-6  
4-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine 175204-80-5  
2-Chloro-4-trifluoromethylphenylboronic acid 245993-59-4  
6-BROMO-3TRIFLUOROMETHOXYBENZOIC ACID 403646-48-0  
2-FLUORO-5-HYDROXYPYRIDINE 55758-32-2  
2,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine   
2-Keto-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)acetic acid   
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 81565-18-6  
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine   
2-Amino-5-trifluoromethylbenzonitrile 6526-8-5  
3,4-Diamino-5-nitrobenzotrifluoride 2078-1-5  
3-Chloro-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride 4284-9-7  
5-Amino-2-chloro-4-nitrobenzotrifluoride 167415-22-7  
5-Amino-2-iodobenzotrifluoride 155403-06-8  
5-amino-2-nitrobenzotrifluoride 393-11-3  
5-Bromo-2-methylbenzotrifluoride 86845-27-4  
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzotrifluoride 104678-86-6  
5-Chloro-2,3,6-trifluorobenzotrifluoride 122030-03-9  
5-Methyl-2-nitrobenzotrifluoride 87617-21-8  
Benzotrifluoride 1998-8-8  
2-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 72768-94-6  
2-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 175278-07-6  
2,3,4,6-Tetrafluorobenzyl alcohol 53001-70-0  
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methylbenzyl alcohol 79538-03-7  
2,3,5-Trifluorbenzyl alcohol 67640-33-9  
2,4-Dimethyl-3-fluorobenzyl alcohol 26583-82-4  
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 302911-97-3  
2-Bromo-4-fluorobenzyl alcohol 229027-89-8  
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 261763-20-6  
2-Chloro-3,6-difluorobenzyl alcohol 261762-44-1  
2-Chloro-4-fluorobenzyl alcohol 208186-84-9  
2-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol 261762-59-8  
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 207981-45-1  
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 197239-49-9  
2-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 405-09-4  
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 207974-09-2  
2-Fluoro-5-methoxybenzyl alcohol 161643-29-4  
2-Fluoro-5-nitrobenzyl alcohol 63878-73-9  
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 152211-15-9  
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol 125903-81-3  
3-(Trifluoromethylthio)benzyl alcohol 82174-08-1  
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 220227-37-2  
3-Chloro-2,6-difluorobenzyl alcohol 252004-35-6  
3-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 261723-30-2  
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol 79944-64-2  
3-Fluoro-4-chlorobenzyl alcohol 202925-10-8  
3-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol 192702-79-7  
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol 1736-74-9  
4-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 56456-49-6  
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 65735-71-9  
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol 157068-03-6  
4-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol 80141-91-9  
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 67515-61-1  
4-Fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 128495-45-4  
4-Trifluoromethyl-3-fluorobenzyl alcohol 230295-16-6  
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 261763-21-7  
5-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 188723-58-2  
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 238742-82-0  
5-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol 22062-54-0  
alpha-Cyclopropyl-4-fluorobenzyl alcohol 827-88-3  
alpha-Methyl-m-trifluoromethylbenzyl alcohol 454-91-1  
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 238403-52-6  
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide 1765-40-8  
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl bromide 53001-71-1  
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 76437-40-6  
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-methoxybenzyl bromide 4910-40-1  
2,3,5,6-Tetrafluorobenzyl bromide 53001-73-3  
2,3,5-Trifluorobenzyl bromide 226717-83-5  
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide 261763-43-3  
2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl bromide 261763-27-3  
2,5-bis(Trifluoromethyl)benzyl bromide 302911-98-4  
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide 261763-44-4  
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 875664-32-7  
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 261763-22-8  
2-Chloro-3-fluorobenzyl bromide 874285-19-5  
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide 81778-09-8  
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzyl bromide 261762-87-2  
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide 151412-12-3  
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 220239-69-0  
2-Fluoro-5-bromobenzyl bromide 99725-12-9  
2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide 1958-93-6  
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 261952-16-3  
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 162333-02-0  
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide 242812-04-0  
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide 65295-58-1  
3-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 213203-84-0